Privacybeleid

Vertrouwelijkheid

777.BE hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Daarom doen we er alles aan om de persoonlijke levenssfeer te beschermen van alle bezoekers en gebruikers (hierna: de “Gebruikers”) van de online website voor kansspelen en weddenschappen www.casino777.be (hierna: de“Site”).


De Gebruikers vinden hieronder alle bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing zijn tijdens elk bezoek aan of het gebruik van de Site door de Gebruikers (hierna: het “Privacybeleid”).


1. Algemeen


777.BE verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers van de Site voor de doeleinden en binnen de grenzen van het Privacybeleid tijdens elk bezoek of gebruik ervan


777.BE zorgt ervoor dat bij de verwerking van deze persoonsgegevens wordt voldaan aan de geldende wetten en regels en in het bijzonder aan de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna: de “ Verordening”). .

In dit opzicht en in overeenstemming met deze Verordening, is 777.BE:


 • wettelijk gehouden om de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers uit te voeren. Deze verwerking wordt beschreven in artikel 2.1 van het Privacybeleid;

 • Het bedrijft verwerkt bovendien persoonsgegevens om Gebruikers in staat te stellen de Site te gebruiken en, eveneens, voor de noodzakelijke en legitieme doeleinden die worden beschreven in artikel 2.2 van het Privacybeleid ;

 • Het verwerkt met de voorafgaande, vrije en expliciete, toestemming van de Gebruikers de persoonsgegevens volgens de expliciete doeleinden omschreven in artikel 3.

De Gebruikers worden geacht, door de Site te bezoeken en deze te gebruiken, het Privacybeleid gelezen en geaccepteerd te hebben. Ze garanderen verder dat de aan 777.BE verstrekte gegevens en informatie juist zijn.


2. Verwerking van persoonsgegevens waarvoor geen toestemming van de Gebruikers nodig is


2.1. De wettelijke verplichtingen van 777.BE en de verwerking nodig voor het gebruik van de Site

777.BE is, op grond van de wettelijke en reglementaire verplichtingen waaraan een aanbieder van online kansspelen en weddenschappen is onderworpen, gebonden enerzijds met het oog op authenticatie en opdat de Gebruikers de Site kunnen gebruiken, anderzijds om de volgende persoonsgegevens te verwerken voor de hieronder omschreven doeleinden. Deze verwerking van persoonsgegevens door 777.BE vereist geen toestemming van Gebruikers overeenkomstig artikel 6.1.b) en c) van de Verordening.

De door de Gebruiker ingediende persoonsgegevens worden vastgelegd in een register, zoals beschreven in Artikel 7.1, dat wordt beheerd door 777.BE en dat te allen tijde onder zijn verantwoordelijkheid valt.


a. Welke gegevens worden verwerkt?

De verwerkte persoonsgegevens zijn de volgende :

 • achternaam, voorna(a)m(en), geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit taal, geslacht, huisadres/postadres, nationaal registernummer (of identiteitskaart of paspoortnummer), e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer;

 • bankgegevens die worden gebruikt tijdens aanbetalingen op de Site en opnames van gelden uit winst;

 • kopieën van persoonlijke documenten waarmee de authenticatie van de Gebruikers mogelijk is, zoals de identiteitskaart, paspoort een rekeningafschrift, een stortingsbewijs of enig ander document als bewijs van de woonplaats en/of de verblijfsplaats van de Gebruiker;

 • browse- en activiteitsgeschiedenis van de Gebruiker op de Site, inclusief spelgeschiedenis (casino en sportweddenschappen), transacties (winsten en verliezen, stortingen, opnames, bonus en/of promoties), verbindingen (browsergegevens, IP-adres), met name via cookies; die de Gebruiker op eender welk moment hier kan inzien of aanpassen,

 • alle andere gegevens die kunnen worden uitgewisseld tussen 777.BE en de Gebruiker, met name via e-mail of livechat, als onderdeel van zijn registratie of het gebruik door de Gebruiker van de online kansspelen en weddenschappen die worden aangeboden op de Site.


b. Waaruit bestaat de verwerking die wordt uitgevoerd door 777.BE ?

De verwerking van gegevens bestaat uit het verzamelen, vastleggen, opslaan, raadplegen, organiseren, gebruiken, samenvoegen of elke andere bewerking die noodzakelijk of nuttig is krachtens de wettelijke en reglementaire bepalingen beschreven in artikel 2.1.c ). De verwerking kan ook de doorgifte van persoonsgegevens omvatten:


 • aan gerechtelijke en administratieve autoriteiten, zoals met name de Kansspelcommissie of de Eenheid financiële informatieverwerking (CTIF, Cellule de Traitement des Informations Financières);

 • aan de leveranciers van 777.BE van wie de diensten onlosmakelijk verbonden zijn met het gebruik van de Site en waarvan de lijst op verzoek verkrijgbaar is bij de Contactpersoon waarnaar wordt verwezen in artikel 7.5.


c. Wat zijn de doeleinden van deze verwerking ?

1 ) 777.BE is verplicht om de persoonsgegevens beschreven in de artikelen 2.1.a) en b) te verwerken om te voldoen aan de vereiste wettelijke en reglementaire verplichtingen, met name aan de volgende wettelijke vereisten:

 • de wet van 18 september 2017 met betrekking tot de voorkoming van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de beperking van het gebruik van contanten;

 • de wet van 7 mei 1999 betreffende kansspelen, weddenschappen, kansspelinrichtingen en de bescherming van spelers, in het bijzonder de verplichtingen die het de exploitanten oplegt met betrekking tot beheer en administratie, en zijn decreten voor de uitvoering, als het Koninklijk Besluit van 15 december 2004 betreffende het register van toegang tot speelhallen van kansspelinrichtingen klasse I en II.


2 ) 777.BE verwerkt ook de persoonsgegevens bedoeld in artikel 2.1.a) om Gebruikers te identificeren en hen toegang te verlenen tot en gebruik te laten maken van de Site; deze verwerking wordt dientengevolge uitgevoerd om te zorgen voor:

 • het beheer van de registraties en de accounts van Gebruikers;

 • het beheer van de stortingen en geld uit winsten van Gebruikers en meer in het algemeen het aanbieden van online diensten betreffende kansspelen en weddenschappen ;

 • de gegevens van de Gebruiker met betrekking tot de diensten aangeboden door 777.BE ;

 • het beheer van de klantendienst, waaronder de ondersteunende diensten en de ‘risk and fraud’ service.


2.2. Andere verwerkingen waarvoor geen toestemming van de Gebruikers nodig is

777.BE verwerkt ook de volgende persoonsgegevens voor de hieronder beschreven legitieme doeleinden. Deze verwerking van persoonsgegevens door 777.BE vereist geen toestemming van Gebruikers overeenkomstig artikel 6.1.f) van de Verordening

De door de Gebruiker ingediende persoonsgegevens worden vastgelegd in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat wordt beheerd 777.BE en dat te allen tijde onder zijn verantwoordelijkheid valt

a. Welke gegevens worden verwerkt ?

De verwerkte persoonsgegevens zijn de volgende :

 • achternaam, voorna(a)m(en), geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit taal, geslacht, huisadres/postadres, e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer ;

 • browse- en activiteitsgeschiedenis van de Gebruiker op de Site, inclusief spelgeschiedenis (casino en sportweddenschappen), transacties (winsten en verliezen, stortingen, opnames, bonus en/of promoties), verbindingen (browsergegevens, IP-adres), met name via cookies;

 • enige andere informatie die kan worden uitgewisseld tussen 777.BE en de Gebruiker, met name via e-mail of livechat, als onderdeel van de registratie of het gebruik door de Gebruiker van de online kansspelen en weddenschappen die worden aangeboden op de Site.


b. Waaruit bestaat de verwerking die wordt uitgevoerd door 777.BE ?

De verwerking bestaat uit het verzamelen, vastleggen, opslaan, raadplegen, organiseren, gebruiken, samenvoegen van de persoonsgegevens beschreven in artikel 2.2.a). Ze bestaat ook uit de doorgifte van dergelijke persoonsgegevens aan derden, waarvan de lijst op verzoek verkrijgbaar is bij de contactpersoon waarnaar wordt verwezen in artikel 7.5.


c. Wat zijn de legitieme doeleinden van de verwerking?

777.BE verwerkt de persoonsgegevens bedoeld in artikel 2.2.a) voor de volgende legitieme doeleinden :

 • promotie, reclame en marketing met betrekking tot het aanbieden van nieuwe online kansspelen en weddenschappen, waaronder het verzenden van sms-berichten, het voeren van telefoongesprekken, papieren of elektronische nieuwsbrieven;

 • uitvoeren van tevredenheidsenquêtes, statistische onderzoeken, trendanalyse en marktonderzoek met als doel de dienstverlening ten aanzien van online kansspelen en weddenschappen te verbeteren, informatie te verstrekken aan Gebruikers of om Gebruikers te beschermen evenals ter preventie van gokverslaving.


3. Verwerking van persoonsgegevens waarvoor toestemming van de Gebruikers nodig is


Door gebruik te maken van de Site van 777.BE , om welke reden dan ook, geeft de Gebruiker blijk van zijn vrije wil, specifiek en ondubbelzinnig, door 777.BE uitdrukkelijk toestemming te geven persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Verordening, binnen de limieten en voor de hieronder gedefinieerde doeleinden en onverminderd de verwerkingen bedoeld in artikel 2.


De door de Gebruiker ingediende persoonsgegevens worden vastgelegd in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat wordt beheerd 777.BE en dat te allen tijde onder zijn verantwoordelijkheid valt


De Gebruiker beschikt bovendien over rechten, inclusief het recht om zijn toestemming op elk gewenst moment in te trekken, in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in artikel 3.4.


3.1. Aard van verwerkte persoonsgegevens

De gegevens verwerkt door 777.BE zijn de volgende:

 • achternaam, voorna(a)m(en), geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit taal, geslacht, huisadres/postadres, nationaal registernummer (of identiteitskaart of paspoortnummer), e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer

 • bankgegevens die worden gebruikt tijdens aanbetalingen op de Site en opnames van gelden uit winst

 • kopieën van persoonlijke documenten waarmee de authenticatie van de Gebruikers mogelijk is, zoals de identiteitskaart, paspoort een rekeningafschrift, een stortingsbewijs of enig ander document als bewijs van de woonplaats en/of de verblijfsplaats van de Gebruiker

 • browse- en activiteitsgeschiedenis van de Gebruiker op de Site, inclusief spelgeschiedenis (casino en sportweddenschappen), transacties (winsten en verliezen, stortingen, opnames, bonus en/of promoties), verbindingen (browsergegevens, IP-adres), met name via cookies

 • alle andere gegevens die kunnen worden uitgewisseld tussen 777.BE en de Gebruiker, met name via e-mail of livechat, als onderdeel van de registratie of het gebruik door de Gebruiker van de online kansspelen en weddenschappen die worden aangeboden op de Site.

De door de Gebruiker ingediende persoonsgegevens worden vastgelegd in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat wordt beheerd 777.BE en dat te allen tijde onder zijn verantwoordelijkheid valt


3.2. De verwerking

De verwerking bestaat uit het verzamelen, vastleggen, opslaan, raadplegen, organiseren, gebruiken, samenvoegen van de persoonsgegevens beschreven in artikel 3.1. Ze bestaat ook uit de doorgifte van dergelijke persoonsgegevens aan derden, waarvan de lijst op verzoek verkrijgbaar is bij de Contactpersoon waarnaar wordt verwezen in artikel 7.5


3.3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door 777.BE voor de volgende doeleinden :

 • promotie, reclame en marketing, inclusief lidmaatschappen en het beheer van loyaliteitsprogramma's met betrekking tot het aanbieden van diensten voor online kansspelen en weddenschappen, waaronder het verzenden van sms, het voeren van telefoongesprekken, nieuwsbrief op papier of elektronisch, niet vallend onder artikel 2.2.c), waaronder de offline-activiteiten als casino, kansspelen en weddenschappen van 777.BE , inclusief de betreffende reclame, marketing en het betreffend beheer van lidmaatschappen en loyaliteitsprogramma's;

 • deelname aan prijsvragen en promotionele aanbiedingen, inclusief communicatie over de winnaars;

 • de ontwikkeling van nieuwe kansspelen en aanbiedingen voor weddenschappen;

 • het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes, statistische studies, trendanalyses en marktstudies voor beheer-, marketing- en rapportagedoeleinden, inclusief de profilering, niet vallend binnen de reikwijdte van het doeleinde omschreven in artikel 2.2.c).


4. Rechten van de Gebruiker


Onverminderd de artikelen 2 en 5, hebben de Gebruikers het recht om een recht op rectificatie, verzet en beperking uit te oefenen, met inachtneming van de volgende voorwaarden en beperkingen

4.1. Recht op toegang

a. 777.BE stelt alle volgende gegevens ter beschikking van de Gebruikers:


 • de identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

 • de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;

 • de verwerkte persoonsgegevens;

 • de doeleinden van de verwerking waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd en de rechtsgrondslag voor de verwerking;

 • de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens, indien van toepassing;

 • en, indien van toepassing, het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke voornemens is persoonsgegevens over te dragen aan een land buiten de Europese Unie en: het bestaan (of de afwezigheid) van een door de Europese Commissie genomen geschiktheidsbesluit, ofwel, bij gebreke van een dergelijk besluit, de garanties die het derde land biedt en de middelen die worden gebruikt om een kopie van de persoonsgegevens te verkrijgen.

 • De mogelijkheid om zich te verzetten tegen de geautomatiseerde verwerking van hun gegevens, zoals profilering, tenzij er redenen zijn die deze verwerking door 777.BE noodzakelijk maken, evenals de mogelijkheid om zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden.


b. De Gebruikers hebben het recht om te allen tijde toegang te vragen tot alle gegevens in dit artikel en in artikel 3.1 door contact op te nemen met de Contactpersoon waarnaar wordt verwezen in artikel 7.5.


c. De Gebruikers hebben het recht een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die voorwerp van een verwerking zijn. 777.BE behoudt zich het recht voor om betaling te eisen van alle kosten die dit verzoek met zich meebrengt; deze kosten zullen worden berekend op basis van de administratieve kosten die door het verzoek worden veroorzaakt; ze zullen niet meer bedragen dan 20 euro.


d. De Gebruikers hebben het recht om deze toegang of kopie te verkrijgen in een gestructureerde vorm, op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens aan hen worden verstrekt in een formaat dat voldoet aan de technische normen die gelden tijdens het verzoek tot toegang; dit formaat zal daarom hun leesbaarheid per machine mogelijk maken


4.2. Recht op rectificatie

777.BE garandeert en verplicht de Gebruikers om de persoonsgegevens die hen betreffen te actualiseren en te rectificeren indien deze gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Dit recht op rectificatie kan worden uitgeoefend door een verzoek te richten aan de contactpersoon waarnaar wordt verwezen in artikel 7.5.


4.3. Recht op verzet

777.BE autoriseert de Gebruikers om zich te verzetten tegen de verwerking van alle of een deel van hun persoonsgegevens, en wel om de volgende redenen:


 • als hun gegevens onnauwkeurig zijn;

 • als de verwerking niet langer noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld;

 • als de Gebruiker zijn toestemming intrekt;

 • als de gegevens onderwerp zijn geweest van een onrechtmatige verwerking.

777.BE autoriseert de Gebruikers ook om zich te verzetten tegen :

 • een geautomatiseerde verwerking van hun gegevens, zoals profilering, tenzij gerechtvaardigd door redenen, deze verwerking door 777.BE niet noodzakelijk is.

 • elke verwerking van hun persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden, inclusief profilering, als ze gerelateerd is aan prospectie.

Dit recht van verzet kan worden uitgeoefend door een verzoek te richten aan de contactpersoon waarnaar wordt verwezen in artikel 7.5


4.4. Recht om te worden vergeten

777.BE verbindt zich er voorts toe om elk verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens zo snel mogelijk op te volgen (recht om te worden vergeten), als:


 • de verwerking niet langer noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld

 • de Gebruiker zijn toestemming intrekt

 • de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of als ze gewist moeten worden onder een wettelijke verplichting

 • de Gebruiker bezwaar maakt tegen de geautomatiseerde verwerking van zijn gegevens, zoals profilering en als er geen gerechtvaardigde redenen zijn die deze verwerking door 777.BE noodzakelijk maken .

 • de Gebruiker bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden, inclusief profilering, als deze gekoppeld zijn aan deze prospectie.


4.5. Recht op beperking

De Gebruikers hebben ook het recht om van 777.BE de beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens te verkrijgen als :


 • de Gebruiker van mening is dat zijn persoonsgegevens onjuist zijn, en dit is gedurende een periode die 777.BE nodig heeft om de juistheid hiervan te verifiëren;

 • de verwerking onwettig is, maar de Gebruiker wenst niet dat de gegevens worden verwijderd, echter hij vereist een beperking van de verwerking ervan;

 • de Gebruiker bezwaar maakt tegen een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering of verwerking van zijn persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden en indien het noodzakelijk is om de legitimiteit te verifiëren van de redenen waarom 777.BE van plan is deze verwerking te handhaven;

 • 777.BE de verwerkte persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de betrokken persoon wenst dat deze worden bewaard voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten;


Dit recht op beperking kan worden uitgeoefend door een verzoek te richten aan de Contactpersoon waarnaar wordt verwezen in artikel 7.5.


4.6. Doorgifte van gegevens aan een verwerkingsverantwoordelijke

De Gebruikers zijn geautoriseerd hun persoonsgegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat 777.BE deze blokkeert.

Voor zover een dergelijke doorgifte technisch mogelijk is, hebben de Gebruikers het recht om 777.BE te verzoeken om deze overdracht rechtstreeks door de verwerkingsverantwoordelijke te laten uitvoeren


4.7. Procedures

De rechten die 777.BE aan de Gebruiker toekent, moeten worden uitgeoefend volgens de procedures die zijn vastgelegd in artikel 7.5

777.BE zal binnen een maand reageren op verzoeken van Gebruikers en zal voor dit doel een register bijhouden.


4.8. Kennisgeving

777.BE zal de Gebruiker een kennisgeving doen toekomen over elke verwijdering of rectificatie van gegevens verricht in overeenstemming met de artikelen 4.2 en 4.4, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of onevenredige inspanningen vereist.


Deze kennisgeving zal per e-mail of post worden gedaan, op basis van de contactgegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt.


5. Lokalisatie, bewaring en bewaartermijn van persoonsgegevens

5.1. 777.BE bewaart de persoonsgegevens van de Gebruikers in een vorm die identificatie en beschikbaarheid mogelijk maakt volgens passende en via beveiligde middelen

De gegevens worden bij het Data Center in België opgeslagen en gehost; ze beschikken over alle veiligheidsgaranties die noodzakelijk en nuttig zijn met het oog op de geldende technische normen


5.2. De persoonsgegevens van Gebruikers worden door 777.BE opgeslagen voor de in de artikelen 2 en 3 gedefinieerde doeleinden. Ze worden gedurende een periode van 10 jaar bewaard voor alle doeleinden die vallen onder artikel 2.a); 777.BE behoudt zich daarom het recht voor om de persoonsgegevens van Gebruikers te bewaren voor alle doeleinden die zouden kunnen worden opgelegd door de wet vanwege online kansspelen en weddenschappen. De Gebruikers verklaren dat ze op de hoogte zijn en ze stemmen ermee in dat 777.BE op basis van het koninklijk besluit van 15 december 2004 betreffende het toegangsregister voor speelhallen van klasse I- en II-kansspelinrichtingen de fotokopie van de identiteitskaart of het deel dat werd gebruikt om de Gebruiker te identificeren gedurende ten minste tien jaar vanaf de laatste activiteit van de speler op de Site zal bewaren


De persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die niet langer duurt dan nodig is voor het bereiken van alle in artikel 2.2 en 3 genoemde doeleinden voor verwerking. De gegevens worden vervolgens verwijderd uit de bestanden van 777.BE op verzoek van de Gebruikers gericht aan de contactpersoon waarnaar wordt verwezen in artikel 7.5.


6. Verantwoordelijkheid van 777.BE - Onderaannemer


6.1. 777.BE verbindt zich ertoe dat de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokken Gebruikers op wetmatige, eerlijke en transparante wijze zal worden uitgevoerd. Elke verwerking door 777.BE zal in overeenstemming zijn met de vereisten van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en dit Privacybeleid


777.BE implementeert alle redelijke en passende middelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens die het bedrijf verwerkt, te waarborgen. Deze technische en organisatorische maatregelen worden met name beschreven in de Handleiding Gegevensbescherming die verkrijgbaar is bij de contactpersoon waarnaar wordt verwezen in artikel 7.5.


De technische maatregelen omvatten met name anonimisering en versleuteling van persoonsgegevens, afhankelijk van het vereiste doel.

De organisatorische maatregelen omvatten het uitvoeren van interne audits, naast de controles waaraan 777.BE door met name de Kansspelcommissie kan worden onderworpen.

Indien nodig, voert 777.BE , met de hulp van de functionaris voor gegevensbescherming, een effectbeoordeling uit wanneer een verwerking een hoog risico voor Gebruikers met zich mee kan brengen.


6.2. De persoonsgegevens van de Gebruikers worden niet doorgegeven aan derden behalve aan de leveranciers en partners van 777.BE , met uitzondering van de in de artikelen 2.1, 2.2 en 3 beschreven doeleinden en, als :

* de doorgifte verplicht wordt gesteld door de wet, een verordening of een bevel van een administratieve of gerechtelijke autoriteit;

* de doorgifte noodzakelijk blijkt te zijn voor het aanbieden van online kansspelen en weddenschappen of voor onderhoudsdiensten;

* de Gebruiker heeft zijn toestemming aangegeven voor een dergelijke doorgifte;


Een partner wordt niet beschouwd als een onderaannemer, tenzij deze de persoonsgegevens van de Gebruikers namens 777.BE verwerkt. 777.BE wijst alle verantwoordelijkheid af voor de verwerking van persoonsgegevens van de Gebruiker door de partner die zijn eigen diensten levert in eigen naam en voor eigen rekening of als hij bewijst dat de verwerking die de schade heeft veroorzaakt niet aan hem te wijten is

In het geval dat 777.BE optreedt als een onderaannemer van de partner, dan wordt overeengekomen dat 777.BE niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade veroorzaakt door de verwerking van persoonsgegevens in strijd met de Verordening of dit Privacybeleid indien hij niet heeft voldaan aan de verplichtingen van de Verordening die specifiek op onderaannemers rusten of dat hij buiten of in strijd met de rechtmatige instructies van de partner heeft gehandeld. Evenzo kan de aansprakelijkheid van 777.BE hoe dan ook niet worden ingeroepen als hij aantoont dat het feit dat de schade die veroorzaakt is niet aan hem is te wijten.


6.3. 777.BE ziet erop toe dat wanneer de verwerking wordt uitgevoerd door een onderaannemer namens 777.BE , hij voldoende garanties biedt met betrekking tot de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen en, meer in het algemeen, met betrekking tot de naleving van de vereisten van de Verordening. Hij verplicht de onderaannemer met name om te voldoen aan de Verordening en dientengevolge een register bij te houden.


6.4. 777.BE verbindt zich ertoe om beveiligingsincidenten met betrekking tot de verwerkte gegevens, die een risico kunnen vormen voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen, zo snel mogelijk te melden aan de gegevensbeschermingsautoriteit als bedoeld in artikel 7.4. en, indien mogelijk, binnen 72 uur, vanaf de datum waarop het incident zich voordoet


777.BE registreert elk beveiligingsincident en neemt de nodige organisatorische en technische maatregelen om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

777.BE zal de betrokken Gebruikers ook informeren, voor zover de inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de Gebruiker; deze informatie wordt per e-mail of per post verstuurd op het adres van de contactpersoon opgegeven door de Gebruiker.


7. Diversen


7.1. Register van persoonsgegevens en Handleiding Gegevensbescherming

Als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens, houdt 777.BE een overzicht bij van al zijn verwerkingsactiviteiten. Dit overzicht bevat alle informatie met betrekking tot het type verwerkte gegevens, de personen die betrokken zijn bij de verwerking van de gegevens, de eventuele ontvangers aan wie deze gegevens zijn doorgegeven, voor welke doeleinden de gegevens worden verwerkt en de bewaartermijn van de gegevens en een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn getroffen.


De door de Gebruiker ingediende persoonsgegevens worden, evenals de verwerking en de doeleinden ervan, vastgelegd in een register dat wordt beheerd door 777.BE en dat te allen tijde onder zijn verantwoordelijkheid valt. Dit register bevat, naast de bovenstaande informatie :


e. een beschrijving van de doeleinden van de verwerking;

f. een beschrijving van de categorieën betrokken personen en categorieën persoonsgegevens;

g. de categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden meegedeeld, inclusief ontvangers in derde landen of van internationale organisaties;


h. de termijnen voorzien voor het verwijderen van de verschillende categorieën gegevens;


i. een algemene beschrijving van de technische veiligheidsmaatregelen.

Daarnaast is 777.BE bezig met de ISO 27001-certificatie. Hiertoe heeft het bedrijf een Handleiding Gegevensbescherming gepubliceerd dat alle technische en organisatorische maatregelen bevat die de beveiliging van gegevens binnen 777.BE waarborgen, inclusief de bescherming van persoonsgegevens; deze handleiding is verkrijgbaar bij de contactpersoon waarnaar wordt verwezen in artikel 7.5


7.2. Integraliteit - wijziging van het Privacybeleid.

Het Privacybeleid bevat alle contractuele bepalingen die van toepassing zijn ten opzichte van de Gebruikers, onverminderd de algemene bepalingen vervat in de Gebruiksvoorwaarden van de Site waarvan zij een integraal onderdeel vormen. De Gebruiksvoorwaarden van de Site blijven daarom van toepassing voor alle kwesties die geen verband houden met de bescherming van persoonsgegevens.

777.BE behoudt zich tevens het recht voor om het Privacybeleid te wijzigen. Elke herziene versie is bindend voor de Gebruikers zodra deze op de Site wordt gepubliceerd. 777.BE zal ervoor zorgen dat de datum van de online publicatie van het Privacybeleid dat van kracht is, op de Site wordt vermeld.


7.3. Bewijswaarde

De Gebruiker erkent dat de elektronische documenten die worden uitgewisseld en de elektronische gegevens die worden verzameld als onderdeel van de registratie of het gebruik van de Site, dezelfde bewijskracht hebben wanneer deze documenten en gegevens op papier zouden worden verstrekt of verzameld. Daarom verbindt hij zich ertoe hun geldigheid of bewijswaarde niet te betwisten vanwege hun elektronische ondersteuning.


7.4. Gegevensbeschermingsautoriteit

In overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 8 december 1992, heeft de Gebruiker het recht om aanvullende informatie te vragen of een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De toezichthoudende autoriteit in België is de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL); contactgegevens : Adres: Drukpersstraat 35, B-1000 Brussel Telefoon: 32 (0)2 274 48 00 Fax : 32 (0)2 274 48 35 E-Mail : [email protected]


7.5. Contact / Informatie over de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming


U kunt contact opnemen met 777.BE voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van Gebruikers, als volgt:


 • Per post: Rue Royale 4, 4900 Spa Belgium

 • Per e-mail: [email protected]

 • Per telefoon: 32 (0) 4 338 82 90

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking binnen 777.BE is de heer Mr. Mewissen, Philippe Jean C.

777.BE heeft ook een functionaris voor gegevensbescherming benoemd in de zin van artikel 37 van bovengenoemde Verordening; u kunt met hem contact opnemen per e-mail: [email protected]. Hij/zij is verantwoordelijk voor het toezicht en de naleving van de verwerking door 777.BE van de persoonsgegevens van Gebruikers.

paysaferesponsible gaming© 2012 - 2024 Casino 777